Στην πρόσπάθεια επιτάχυνσης των νομικών διαδικασιών το 2017 ψηφίστηκαν αλλαγές στην διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου. Έτσι, με το άρθρο 22 του Νόμου 4509/2017 τροποποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα αναφορικά με το συναινετικό διαζύγιο.

Συγκεκριμένα, οι σύζυγοι που επιθυμούν να λύσουν συναινετικά το γάμο τους, πλέον δεν ακολουθούν την δικαστική οδό αλλά ο γάμος λύεται αποκλειστικά με συμβολαιογραφική πράξη, ενώπιον Συμβολαιογράφου που επιλέγουν οι ίδιοι.

Με τις εν λόγω αλλαγές το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί πλέον την πιο ταχεία και πιο οικονομική λύση σε αντίθεση με την δικαστική διαδικασία που ίσχυε παλιότερα, η οποία ήταν πολύ χρονοβόρα και κοστοβόρα.

Σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικων τέκνων, ουσιαστική προϋπόθεση του συναινετικού διαζυγίου αποτελεί η συμφωνία για την επιμέλεια αυτών, την επικοινωνία με αυτά και την διατροφή τους. Η συμφωνία αυτή δύναται είτε να εμπεριέχεται στην συμφωνία των συζύγων για την λύση του γάμου τους, είτε σε άλλη έγγραφη συμφωνία, η οποία συνάπτεται, όπως ορίζεται στον νόμο.

Εφόσον τα μέρη έχουν συμφωνήσει τη λύση του γάμου τους και τα θέματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας των τέκνων, συντάσσεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο και συνυπογράφουν ενώπιον της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής τους.

Στη συνέχεια (μετά την παρέλευση 10 ημερών) τα μέρη προσέρχονται σε Συμβολαιογράφο της επιλογής τους.

Τα δικαιολογητικά έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου είναι τα ακόλουθα:

– Ληξιαρχική πράξη γάμου
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– Ιδιωτικό συμφωνητικό περί λύσης γάμου, ρύθμισης θεμάτων επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας τέκνων (αν υπάρχουν)
– Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παράστασης των μερών)
– Δύο γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων (ένα για κάθε δικηγόρο), εκδοθέντα από τον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο.
– Αντίγραφο των αστυνομικών ταυτοτήτων και οι άδειες διαμονής σε περίπτωση υπηκόων τρίτων κρατών.

Αν έχει τελεσθεί θρησκευτικός γάμος, θα πρέπει επιπλέον να παρθεί από τον αρμόδιο Εισαγγελέα η παραγγελία προς τον αρμόδιο Μητροπολίτη για την πνευματική λύση αυτού, η οποία κατατίθεται στο Ληξιαρχείο μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης και αίτηση με την επ’ αυτής εισαγγελική παραγγελία).

Εάν ενδιαφέρεστε να πληροφορηθείτε αναλυτικά για τα Συναινετικά Διαζύγια, την εκτίμηση κόστους τους, και για οποιεσδήποτε άλλες σχετικές απορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως υποθέσεις οικογενειακού δικαίου (διαζύγια, επιμέλεια τέκνων, διατροφές, προσβολή πατρότητας, υιοθεσίες κ.ο.κ). Για περισσότερες πληροφορίες ή νομικές συμβουλές, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2106912500 ή με email στο info@mertiri.com