UZMANLIK ALANLARI

İş ve Ticaret Hukuku

Firmamız Yunanistan’da faaliyet gösteren uluslararası şirketleri basit kiralama, satış ve alım sözleşmelerinden maliyetin altında satışlar, pazarlama stratejileri, lisans, acentelik, dağıtım, ortak girişim ve şirket birleşmeleri ve alımı anlaşmalarına uzanan geniş bir yelpazedeki ticari meseleler konusunda günlük esasta bilgilendirir.

İş arkadaşlarımız kurum için belgelerden çeşitli anlaşmalara, hukuki görüşlere ve gerekli özen raporlarına uzanan sınır ötesi işlemler dahil her türdeki ticari işlemlerle ilgili çeşitli hukuki belgeleri ve anlaşmalar konusunda tavsiyede bulunma, taslak hazırlama, görüşme ve gözden geçirmede uzmandırlar.

Hukuk & Ceza Davaları

Mertiri Legal Advisors ticari, hukuki veya cezai nitelikteki herhangi bir çekişmeli konuyu kapsayan tahkim ve hukuk davaları konusunda geniş bir yelpazede hukuki hizmetler vermektedir. Anlaşmazlık çözümü uygulaması duruşma öncesi tavsiye, avukatlık ve ilişkin risk değerlendirmesi, mahkeme dışı anlaşma ve kurumsal müvekkilleri ve bireylerin tahkim kurullarında ve mahkemelerinde her düzeyde temsilini eşit şekilde kapsar.

Müvekkillerimize işlerini etkileyen meselelerle uğraşmalarında yardımcı olmak üzere anlaşmazlıkları çözmek için yapıcı yaklaşımda bulunuruz ve hukuk davası açmayı genel stratejinin bir parçası olarak görürüz. En basiti, önemlisi, ihtiyati tedbir kararı başvuruları gibi yargısal işlemlerden karmaşık, yüksek mahkemelere temyiz başvurularını içeren sınır aşırı hukuk davalarına uzanan tüm hukuk davası türleri bağlamında görev yaparız. Bir anlaşmazlık veya uygunluk soruşturması çerçevesinde düzenleyici makamlar tarafından çoğunlukla suç isnadı yapılır ve ekibimiz müvekkilleri hem hukuk veya idari davalarda hem de cezai yargılamalarda temsil edebilir. Sorun çözücü yaklaşımımız ekibimize orijinal çözümler önerme olanağı sağlar, örneğin bir hak talebinin uygulamaya konmasını sağlamak için usul hukukunun bir kuralına dayanan bir yöntem geliştirmek.

Şirketler Hukuku

Mertiri Legal Advisors herhangi bir türdeki şirketin kurulması ve çalışmasını ilgilendiren herhangi bir meseleyle bağlantılı olarak, uygun yapıyı seçme, tüm gerekli belgeleri kaleme alma, tüm gerekli idari süreçleri yerine getirme ve müvekkile çalışması için gereken lisanslar ve izinlerde yardımcı olma aşamasından başlayarak hukuk ve vergi uygunluk meselelerinde yardım ve güncellemeler sağlayarak ve gerekli kurumsal belgeler kaleme alarak sonraki sorunsuz çalışmasını sağlama aşamasına kadar yardım ve hukuki tavsiye sağlar.
Müvekkillerimiz tüm türlerdeki Yunan işletmeleriyle, Yunanistan’daki faaliyetleri bağlamında ortaya çıkan şirketler hukuku meseleleriyle ilgili olarak bağlı şirketlere/yabancı ve/veya çok uluslu ticari kuruluşlar arasında dağılım gösterir.
Ekibimizin her bir üyesi müvekkillerimize aşağıdaki gibi konularda güvenilir, güvenli rehberler olarak hizmet etmek için gereken çalışma deneyimine ve bilgiye de sahiptir:
• Yeni ticari kuruluşlar açmak
• Varolan ticari kuruluşların performansını desteklemek ve güç vermek
• Uluslararası özel hukuk
• Hukuki olarak beklenen gerekli özen raporları
• Hissedarlar anlaşmaları
• Ortak girişim sözleşmeleri
• Alım ve satım anlaşmaları

İstihdam ve Sosyal Güvenlik

İş ve sosyal güvenlik hukuku Yunanistan’da sık ve köklü değişikliklere tabidir. Bu alanda kuralların ve politikaların karmaşık ve sürekli değişen ağını iyi bilme bölgede çalışan herhangi bir şirket veya birey için azami önem taşır. Bireysel veya toplu iş ilişkileriyle ilgili tüm istihdam sorunları konusunda bilgi verir ve müvekkilleri iş mahkemesi, hukuk veya ceza mahkemeleri, işgücü yetkilileri ve sosyal güvenlik komiteleri önünde temsil eder. Çalışmayla ilgili meselelerin iş hukuku çıkarımlarını yöneterek müvekkillere kritik destek sağlarız ve başkaları arasında aşağıdaki konularda bilgi veririz:

• İşe alma formaliteleri
• İş sözleşmeleri (yarı zamanlı ve geçici çalışma)
• Personel düzenlemeleri ve davranış kuralları
• Toplu iş anlaşmaları
• Çalışanların sosyal hakları ve ilgili vergi çıkarımları
• Gizlilik ve rekabet etmeme
• Taahhütlerin devri
• Yurt dışı vergi mahsubu planlaması ve yabancı ülkede çalışan sorunları dahil, sınır aşırı istihdam sorunları
• İş akdinin feshi
• Aciz hali
• Hamilelik ve doğum
• İşçi sendikası ilişkileri, toplu görüşme ve pazarlık
• İş hukuku denetimleri, sosyal güvenlik uygunluğu ve olası zararların ele alınması ve
Emeklilik planları

Göçmenlik

Büromuz hukuk danışmanlığı ve yetkili makamların huzurunda tüm türden oturma izinleri konusu olduğu kadar Yunan vatandaşlığı alma konusu dahil göçmenlik yasası alanında geniş bir yelpazede hizmetler sağlar. Müvekkillerimize ihtiyaçlarına göre uygun türdeki oturma iznini seçme, başvuru yapma olduğu kadar güvenli bir sonuç sağlamak üzere gereken tüm belgeleri sunma ve süreci takip etmede yardımda geniş deneyime sahibiz.

Özellikle, Gayrimenkul rejimindeki Yatırımcılar için, yabancıların gayrimenkule 250.000,00 Avro tutarında yatırım yaparak Yunan Oturma İzni almalarını sağlayarak, Sürekli Oturma İzniyle ilgili hizmetlerin eksiksiz bir paketini sağlıyoruz. Emlak piyasası konusunda, sözleşmelerin ve anlaşmaların kaleme alınmasında, belgelerin toplanması ve başvurunuzun sunulmasında size danışmanlık yapacak ve başvurunun incelenmesi sırasında yetkililerle işbirliği içinde hareket edeceğiz.

Aynı zamanda, Kıbrıs’taki iş ortaklarımızla işbirliği içinde, herhangi bir bireye Kıbrıs Vatandaşlığı almada yardımcı olabiliriz. Avrupa Birliğinin bir üyesi olarak, Avrupa Birliğinin geri kalanına büyük erişim, mükemmel altyapı ve çok sayıda resmi teşvikle, Kıbrıs güçlü bir mali ve iş merkezidir. Bu durum Kıbrıs Vatandaşlığı elde etmeyi yabancı uyruklular için çekici hale getirmektedir.

Sanayi ve Fikri Mülkiyet Yasası
Sahtecilikle mücadele, korsanlık dahil telif hakkı, teknoloji, veri tabanı ve tasarım hakları, ve karmaşık haksız rekabet ve patent davaları dahil ticari markaların ihlalinden doğan anlaşmazlıklarda da müvekkilleri temsil etmekteyiz.
Gayrimenkul

Mertiri Legal Advisors’da, müvekkillerimize gayrimenkul mala bir yatırımı takip etmenin her adımında tümünü kapsayan hukuk desteği sağlamak için gerekli beceri ve ustalık bilgisine sahibiz.
Çok çeşitli gayrimenkul müteahhidini, kredi açanları olduğu kadar yerel ve uluslararası yatırımcıları da temsil etmekteyiz. Bu sanayide doğan, edinimler, elden çıkarmalar, gerekli özen, imara açma, planlama, proje ve inşaat dahil karmaşık sorunların tam dizisi konusunda müvekkillere tavsiyede bulunuruz. Yunan gayrimenkul piyasası ve gerekli özen ve işlem yapılandırması, pazarlık ve uygulamaya ilişkin meseleler konusunda geniş kapsamlı bilgimiz var.
Büromuz aşağıdakilerle ilgili tüm meselelerde kapsamlı ve derinlemesine bilgiye sahiptir:

• Gayrimenkul konusunda hukuki gerekli özen: iyelik durumu ve külfetlerin incelenmesi, bu husustaki arazi planlaması düzenlemelerinin soruşturulması (inşaat şartları ve izin verilen arazi kullanımları).
• Yatırım planlaması: hukuki araç, finasman yapısı, vergi planlaması.
• İşlem uygulaması: Mülk edinim sözleşmelerinin, inşaat sözleşmelerinin, v.s. görüşmeleri ve olgunlaştırılması.
• Ruhsat şartları: inşaat ruhsatları, çevre şartlarının onayları, çeşitli izinler ve ruhsatlar.
• Mülk yönetimi ve kullanımı: kiracılık, kiralama ve devre mülk sözleşmeleri, işletim düzenlemesi, yönetim sözleşmeleri.
• Mahkemede ve anlaşmazlık çözümünde temsil.
• Bu husustaki mevzuatın devamlı izlenmesi ve değişiklikler konusunda güncelleme.

Vergi Yasası

Vergi mevzuatı Yunanistan’da yeni yasaların ve düzenlemenin uygulanması sonucunda durmadan ve hızlı değişen çok devingen bir alandır. Vergi ekibimiz çok uluslu kamu kuruluşları, girişimcilik işleri ve yüksek gelir grubundaki bireylere geniş bir yelpazede farklı vergi meseleleri konusunda müvekkil esasında oluşturulmuş tavsiyelerde bulunur ve çekişmeci ve danışmanlık sıfatıyla müşteri isteğine göre hizmet sunar.

Tüm kurumlar vergisi meselelerinde kapsamlı tavsiye sağlarız ve müvekkillerin yasada ve uygunluk şartlarındaki değişiklikler konusundaki yenilikleri takip etmesini sağlamaya önem veririz. Vergi avukatlarımız sorun çözücü bir yaklaşım esasıyla tam olarak bütünleşik ve odaklanmış hizmet sağlamada kurumlar ve hukuk davaları bölümlerimizle yakın çalışır.

Hizmetlerimiz şunları içermektedir:

• Vergi anlaşmazlığı çözümlenmesi ve hukuk davası
• Yetkili vergi makamları önündeki kanuni kovuşturma bağlamında destek
• Yunanistan’da yatırım yapmak için vergi verimliliği yapıları konusunda danışmanlık
• Karmaşık mali araçlar ve yeni bankacılık ürünleriyle ilgili olarak tavsiyede bulunma
• Yunanistan’da iş yapmakta olan müvekkillere sürekli esasta vergi tavsiyesi
• Yüksek gelir grubundaki bireyler için varlık yönetimi meselelerine ilişkin vergi ve mal varlığı planlaması
Çifte Vergilendirme Antlaşmaları ve AB vergi mevzuatının yorumlanması ve uygulanmasında yardımcı olmak

Denizcilik ve Deniz Ticaret Hukuku
Yunanistan bugüne kadar on yıllarca dünya çapında deniz taşımacılığı sanayiinde ön saflarda yer almasıyla, firmamız sağlam bir denizcilik uygulaması oluşturmuş ve bunu sürdürmektedir. Deniz taşımacılığı uygulamamız hem yeni inşa hem de ikinci el gemi ve yat alım satımlarına odaklanmıştır, ve hem satıcılar hemde alıcılar hesabına çalışırız. Yunan ve yabancı denizcilik şirketlerinin kurulmasını üstlenir ve kurumsal yapı ve ortak girişimler konusunda tavsiyede bulunuruz. Gemi finansmanı işlemleri konusunda da çalışmaktayız ve deneyimli dava vekillerimiz müvekkilleri denizcilikle ilgili anlaşmazlıklardan doğan hukuk davalarında ve tahkimde temsil eder ve gemi tutuklamalarıyla ilgilenir.

MLA Turkish kitapçık

En yakın büromuzla iletişime geçin

Tüm sorularınıza cevap bulamadıysak, bize bir mesaj bırakmaktan çekinmeyin.